asd 

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností.

Informácie

Stavebné povolenie

 

Rozhodujúcim faktorom pri výbere projektu je vlastníctvo pozemku, ktorý je vhodný na výstavbu rodinného domu. O tom či Váš pozemok je určený na výstavbu rodinného domu, je nutné sa dopredu informovať na obecnom resp. mestskom úrade – stavebnom oddelení v mieste budúcej výstavby. Po zistení vhodnosti Vášho budúceho pozemku, môžete pristúpiť k výberu projektu rodinného domu. Tu si môžete vybrať z dvoch možností. Typový projekt z katalógu, alebo individuálny projekt rodinného domu. Každá z týchto variant má svoje pre a proti. Typové projekty sú vypracované skúsenými autormi, ktorí majú bohaté skúsenosti s navrhovaním a projektovaním rodinných domov. V ponuke máte široký výber domov rôznych tvarov a veľkostí za prijateľnú cenu a v krátkej dodacej lehote. Katalógové projekty neobsahujú osadenie rodinného domu na konkrétny stavebný pozemok a projekty prípojok inžinierskych sietí ako sú: prípojka vody, kanalizácie, plynu a elektro prípojka. Táto časť projektu musí byť vypracovaná k typovej projektovej dokumentácii. V prípade dohody Vám túto časť projektu zabezpečíme, alebo ju môže vypracovať ľubovoľný architekt, projektant s oprávnením na projekčnú činnosť. Vybraný typový projekt ešte pred jeho zakúpením je vhodné si nechať odsúhlasiť na príslušnom stavebnom úrade. Osadenie projektu na pozemok musí byť v súlade s podmienkami a regulatívmi určenými územným plánom. Jednotliví pracovníci na oddeleniach výstavby svoje lokality dobre poznajú, a tak už pri prvej návšteve úradu zistíte aké sú Vaše možnosti a obmedzenia.

Vydávanie stavebných povolení na výstavbu rodinného domu upravuje zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /tzv. stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov a jeho novela č. 237/2000, ktorá priniesla niektoré pozitívne zmeny týkajúce sa zjednodušenia tohto procesu. Zmena nastala najmä pri jednoduchých stavbách, pri ktorých je možné zlúčiť územné a stavebné konanie. Prevažná väčšina rodinných domov spadá pod tieto jednoduché stavby. Zlúčenie územného a stavebného konania je možné iba v prípade, ak je daný pozemok určený na výstavbu rodinného domu. V opačnom prípade musí byť najskôr podaná žiadosť na územné rozhodnutie a až po schválení umiestnenia stavby v územnom konaní môžete podať žiadosť o stavebné povolenie. Ďalej by sme radi upozornili na vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č.532/2002 Z.z z 8.júla 2002 na § 6, kde sa uvádzajú odstupy stavieb, ktoré môžu byť príčinou nezhôd medzi susedmi.

Žiadosť o stavebné povolenie podáva stavebník, poprípade ním splnomocnená osoba na príslušný stavebný úrad v mieste výstavby. Stavebné úrady už spravidla poskytujú hotové tlačivá na žiadosť o stavebné povolenie, ktoré stavebník musí vyplniť a k žiadosti doložiť ako prílohu nasledujúce údaje a dokumenty: Meno a priezvisko, adresu stavebníka, miesto výstavby, číslo parcely, list vlastníctva, zoznam účastníkov stavebného konania a ich adresy, 2x kompletná projektová dokumentácia aj s osadením stavby a prípojkami inžinierskych sieti. Ku žiadosti ďalej treba priložiť záväzné stanovisko obce
k zamýšľanej výstavbe a vyjadrenia dotknutých organizácii ako sú: vodárne a kanalizácie, plynárne, energetické rozvodné závody, telekomunikácie a iné dotknuté organizácie. Pri realizácii stavby svojpomocne je potrebné k stavebnému povoleniu priložiť prehlásenie stavebného dozoru. Pri výstavbe na kľúč stačí uviesť dodávateľa stavby s kópiou jeho oprávnenia na stavebnú činnosť.

Po preskúmaní žiadosti a dodaných príloh stavebný úrad zaháji stavebné konanie. Oznámenie o zahájení stavebného konania pošle všetkým účastníkom konania a dotknutým organizáciám. Účastníkmi stavebného konania sú: Investor, obec (mesto), vlastníci susedných nehnuteľnosti, projektant, stavebný dozor. Ak žiaden z účastníkov konania nemá proti navrhovanej stavbe oprávnené požiadavky a pripomienky, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Stavbu je možné začať realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Začatie stavebných prác je potrebné písomne oznámiť stavebnému úradu. Pokiaľ v termíne do 24 mesiacov nezačne stavebník s výstavbou, stavebné povolenia stráca svoju platnosť.

Aj napriek týmto radám a postupom Vám radšej odporúčame, aby ste sa pri hľadaní pozemkov, výbere projektu a vybavovaní stavebného povolenia obrátili na skúsených odborníkov v daných oblastiach.

 

Prenajímate alebo budete prenajímať nehnuteľnosť ?

 

Prenajímate alebo budete prenajímať nehnuteľnosť ?

Prenajímate alebo budete prenajímať byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku?
(18.09.2007)
Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici oznamuje fyzickým osobám, že zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom č. 215/2007 Z.z. účinným od 1. 9. 2007 a zákonom č. 358/2007 Z.z. účinným od 1. 10. 2007, ktoré zmenili § 31 týkajúci sa registračnej a oznamovacej povinnosti fyzických osôb voči daňovému úradu v prípade, ak prenajímajú alebo budú prenajímať byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku.
Fyzická osoba, ktorá prenajíma alebo bude prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku má od 1. 9. 2007 tieto povinnosti voči daňovému úradu:
- ak FO na území SR pred 1. 9. 2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku a nemala registračnú povinnosť, najneskôr do 31.12.2007 požiada o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade,
- ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1. 9. 2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku oznámi túto skutočnosť miestne príslušnému daňovému úradu,
- ak FO nie je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1. 9. 2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku požiada o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade,
- ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a na území SR už pred 1. 9. 2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový priestor alebo nehnuteľnosť okrem pozemku nemá povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu.
Miestna príslušnosť pri prenajímaní bytu alebo nebytového priestoru alebo nehnuteľnosti okrem pozemku (ďalej len „nehnuteľnosť“) sa riadi u fyzickej osoby, ktorá nehnuteľnosť prenajíma, jej trvalým pobytom bez ohľadu na skutočnosť, kde na území Slovenskej republiky sa prenajatá nehnuteľnosť nachádza.
Registračné tlačivo Prihláška k registrácii – fyzická osoba je k dispozícii na každom daňovom úrade, alebo ho možno získať aj na internetovej stránke Daňového riaditeľstvo SR http://www.drsr.sk/ v ponuke Daňové tlačivá/Daňové priznania, hlásenia a ostatné tlačivá – Vzor prihlášky k registrácii – fyzická osoba.